Авторски права

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на INFLUENCER.BG и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на INFLUENCER.BG. Всички права са запазени.

При използването на материали от интернет страниците на INFLUENCER.BG, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Свържете се с нас
ул. Миджур 12, София, България